ธปท. แจงกรณี SCBS – BitKub ดีลล่ม เผยที่ผ่านมาไม่มียื่นเรื่องขออนุญาต

ธปท. แจงกรณี SCBS – BitKub ดีลล่ม เผยที่ผ่านมาไม่มียื่นเรื่องขออนุญาต

ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณี SCBS – BitKub ดีลล่ม เผยที่ผ่านมาไม่มียื่นเรื่องขออนุญาต พร้อมแจ้งทั้งสองฝ่ายถึงการยกเลิกข้อตกลงแล้ว นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กล่าวถึงกรณี ดีลล่มระหว่าง BitKub ดีลล่ม กับ SCBS หรือ ไทยพาณิชย์ จำกัด ว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองบริษัท

กรณี SCBS จะทำสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นใน BitKub Online 

ในสัดส่วน 51% นั้น SCBX ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ ธปท. และ ธปท. ได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ในการกำกับดูแลเรื่องนี้ ธปท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพโดยรวมและความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจ ธพ. ทั้งด้านธรรมาภิบาล ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมถึงการดูแลผู้ใช้บริการ

เกณฑ์ปัจจุบัน อนุญาตให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ สามารถลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุน เพื่อ

(1) เปิดโอกาสให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีความยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อนำนวัตกรรมมาให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(2) ให้ธุรกิจ DA ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจำกัดความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจกระทบความเชื่อมั่นต่อ ธพ. และ

(3) ให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ พิจารณาการลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ

ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการและการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงินไทยในที่สุด

ทั้งนี้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการจะมีบริษัทลูกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ต้องยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. ก่อน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่ได้ออกมาเพื่อดูแลความเสี่ยงของข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของระบบการเงินเป็นสำคัญ

สินเชื่อบ้านออมสิน “ผ่อนบ้านดีมีเฮ” ลดค่างวดล้านละ 5 พัน ถึง 30 ก.ย.65

ธนาคารออมสินใจดีปล่อย สินเชื่อบ้านออมสิน ในโครงการ ‘ผ่อนบ้านดีมีเฮ’ แบ่งเบาภาระลูกหนี้ชั้นดี ผ่อนต่ำเพียงล้านละ 5,000 บาทนานสุด 12 เดือน รีบลงทะเบียนก่อน 30 กันยายน 2565

ธนาคารออมสิน ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของลูกค้าและประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระ จึงได้ออกมาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อนบ้านดี…มีเฮ” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเคหะเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดี เหลือผ่อนชำระเพียงล้านละ 5,000 บาท รีบลงทะเบียนก่อน 30 กันยายน 2565 นี้ เช็กเงื่อนไข รายละเอียดได้ที่นี่

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารออมสินตระหนักถึงความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตของลูกค้า

และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ธนาคารจึงได้ออกมาตรการปรับลดเงินงวด ผ่อนบ้านดีมีเฮ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเคหะเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดี โดยการปรับลดเงินงวดต่อเดือนให้น้อยลงเหลือผ่อนชำระเพียงล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่อนบ้านดีมีเฮ

ทางสินเชื่อบ้านออมสิน ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ผ่อนบ้านดี…มีเฮ เป็นไปดังนี้

เป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคาร

ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชำระ

ไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ไม่อยู่ระหว่างเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ของธนาคาร

ไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

การปรับลดเงินงวด/ระยะเวลา

ปรับลดเงินงวดเป็นแบบผ่อนต่ำ ล้านละ 5,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากนั้น เป็นไปตามสัญญากู้เงินเดิม หรือบันทึกต่อท้ายฯ (ถ้ามี) โดยมีวิธีการคำนวณเงินงวด ดังนี้

โดยเงินงวดใหม่ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

ต้องครอบคลุมดอกเบี้ยและชำระเงินต้นได้บางส่วน

ยังคงสามารถชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายในระยะเวลาตามสัญญากู้เงิน

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า